Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

STYPENDIUM

Menu dla: STYPENDIUM

Podstawa prawna:
UCHWAŁA NR XLIII/453/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Legnica ( DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOSLASKIEGO z dnia 7 marca 2018 r. Poz. 1147);

UCHWAŁA NR XXVII/ 342/21 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/453/18 Rady Miejskiej Legnicy w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Legnica ( DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOSLASKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. Poz. 538);

ZASADY OGÓLNE

 1. Wysokość oraz liczba stypendiów jest ustalana corocznie przez Prezydenta Miasta.
  2. Uczeń może otrzymać stypendium tylko w jednej kategorii.
  3. Wniosek o przyznanie stypendium sporządza dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną przekazuje, w terminie do 30 czerwca  2021 roku, do Urzędu Miasta Legnicy.
  4. Wnioski o przyznanie stypendiów opiniuje Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta.
  5. Rozpatrzenie wniosków następuje nie później niż do 25 sierpnia danego roku szkolnego.
  6. Wypłaty stypendium dokonuje się jednorazowo przelewem na konto wskazane we wniosku w terminie do 30  września danego roku.

STYPENDIUM NAUKOWE W ZAKRESIE WIEDZY OGÓLNEJ

może otrzymać uczeń, który:
– uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0;
– uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
– oraz spełnił co najmniej 2 kryteria z poniższych:
– uzyskał odpowiednio najwyższe wyniki:
a) na egzaminie ósmoklasisty co najmniej 90% maksymalnej liczby punktów z jednego przedmiotu;
b) na egzaminie gimnazjalnym co najmniej 90% maksymalnej liczby punktów z jednej części egzaminu;
– uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego, olimpiady
co najmniej na etapie wojewódzkim;
– zaangażował się w pracę społeczną na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego,
np. wolontariat, samorząd uczniowski, harcerstwo;

Jeżeli w szkole żaden uczeń nie spełnia kryterium dotyczącego średniej ocen, dyrektor szkoły może złożyć wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia, który uzyskał promocję z wyróżnieniem, ale spełnia pozostałe kryteria i uchwałą rady pedagogicznej został uznany za najlepszego ucznia w mijającym roku szkolnym.

STYPENDIUM NAUKOWE W ZAKRESIE WIEDZY TECHNICZNEJ

może otrzymać uczeń, który:
– uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
– oraz spełnił co najmniej 4 kryteria z poniższych:
– uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,0;
– uzyskał średnią ocen z przedmiotów zawodowych nie niższą niż 4,5;
– uzyskał najwyższy wynik w szkole z egzaminu potwierdzającego kwalifikację
w zawodzie;
– otrzymał tytuł laureata lub finalisty w konkursach
o charakterze zawodowo-technicznym na etapie regionalnym, wojewódzkim lub ogólnopolskim;
– poszerza umiejętności zawodowe i zdobywał nowe kwalifikacje poparte stosownymi dokumentami np. certyfikatami;
– ma znaczące osiągnięcia związane z tematyką zawodową, np. jest autorem rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych
w zakresie obszarów kształcenia.

STYPENDIUM W KATEGORII SPORTOWEJ
może otrzymać uczeń, który:
– uzyskał średnią ocen co najmniej 4,1;
– uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
– zajął wysokie miejsca (od I – V) w rozgrywkach prowadzonych przez polskie związki sportowe, na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub są co najmniej członkami kadry wojewódzkiej w danej dyscyplinie sportu.

STYPENDIUM W KATEGORII ARTYSTYCZNEJ
może otrzymać uczeń, który:
– uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0;
– uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
– oraz spełnił co najmniej 2 kryteria z poniższych:
– uzyskał I – V miejsca w przeglądach i festiwalach o zasięgu regionalnym, wojewódzkim lub ogólnopolskim;
– zdobył tytułu laureata lub finalisty olimpiady, konkursu artystycznego – recytatorskiego, plastycznego, muzycznego lub z innych dziedzin sztuki – co najmniej na szczeblu wojewódzkim;
– jest autorem wydarzeń artystycznych.

Banery/Logo